Regulamin

Regulamin
Regulamin serwisu Pirat-Drogowy.pl
I. Definicje.
1.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1.1. Usługodawca, Właściciel – podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem http://pirat-drogowy.pl/
1.1.2. Serwis – serwis internetowy, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie materiałów, pod adresem http://pirat-drogowy.pl/, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa.
1.1.3. Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
1.1.4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela, za pośrednictwem Serwisu,
1.1.5. Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny, znajdujący się w serwisie, służący do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie.
1.1.6. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.
1.1.7. Formularz kontaktowy – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do nawiązywania kontaktów z właścicielem serwisu

II. Usługi
2.2. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:

umieszczania zdjęć oraz filmów z podpisami,
głosować na umieszczone w Serwisie filmy i zdjęcia,
pisać komentarze do zamieszczonych filmów i zdjęć,
III. Warunki korzystania z Serwisu i zasady odpowiedzialności.
3.1. Usługi dostępne w Serwisie mają charakter darmowy.
3.2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
3.3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.
3.4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
3.5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
3.6. W przypadku korzystania z Formularzy: rejestracyjnego i kontaktowego, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
3.7. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
3.8. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów – w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność.
3.9. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
3.10. Zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu następuje w chwili zarejestrowania się w Serwisie i jednoczesnego zapoznania się z Regulaminem. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.
3.11. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników.
3.12. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Właściciela bądź innych Użytkowników.
3.13. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta.
3.14. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest serwis MistrzParkowania.pl. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celach: rejestracji w Serwisie. Właściciel zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania). Właściciel informuje, że każdy plik umieszczony w Serwisie zapisywany jest z dodatkowymi informacjami – loginem Użytkownika, datą jego wrzucenia oraz numerem IP komputera z którego został wrzucony.

IV. Przepisy końcowe.
4.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2021 r.
4.2. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym http://pirat-drogowy.pl/index.php/regulamin/
4.3. Właściciel serwisu ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w każdej chwili.

na zmarszczki
  •  odchudzanie skuteczne
  • masa mięśniowa
  • na chrapanie

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close